Czy można odliczyć remont łazienki od podatku?

Tak, można odliczyć remont łazienki od podatku w Polsce. Zgodnie z art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na adaptację lokalu mieszkalnego, w tym łazienki, do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aby odliczyć remont łazienki, należy spełnić następujące warunki:

  • być osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim,
  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,
  • ponosić wydatki na adaptację lokalu mieszkalnego, w tym łazienki, do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • wydatki muszą być poniesione w roku podatkowym, w którym podatnik uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wydatki muszą być udokumentowane fakturą VAT lub rachunkiem.

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na:

  • zakup i montaż urządzeń sanitarnych i instalacyjnych,
  • zakup i montaż sprzętu ułatwiającego korzystanie z łazienki,
  • wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją łazienki,
  • zakup i montaż elementów wyposażenia łazienki, takich jak meble, uchwyty, poręcze, itp.

Odliczenie wynosi 25% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 5 300 zł w roku podatkowym.

Aby skorzystać z odliczenia, należy złożyć w urzędzie skarbowym załącznik PIT-D, w którym należy wykazać poniesione wydatki. W załączniku należy również dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Przykład:

Jeśli osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym poniesie w 2023 roku wydatki na remont łazienki w wysokości 10 000 zł, będzie mogła odliczyć od dochodu kwotę 2500 zł (25% z 10 000 zł).

Warto pamiętać, że odliczenia z tytułu adaptacji lokalu mieszkalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych można łączyć z innymi odliczeniami, np. z odliczeniem wydatków na rehabilitację.